Covid-19 Salgın Sürecinde İçmimarlık Lisans Programı Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecindeki Deneyimleri: Eskişehir Teknik Üniversitesi Örneği

 

ÖZET 2019 Aralık ayında Çin’de görülmeye başlanan Covid-19 Salgını tüm dünyada yaygınlaşmış ve 2020 Mart ayından itibaren Türkiye’de görülmeye başlanmıştır. Salgının toplumda hem sosyal, hem ekonomik hem de beşeri yönlerden etkileri olmuştur. Eğitim programları da bu süreçten kendine düşen payı alarak önemli değişikliklerle yürütülme sürecine girmiştir. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü olmak üzere tüm eğitim kademeleri salgın sürecinde farklı yönlerden etkilenmiştir. Eğitim devamlılığın sağlanması için farklı teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Ancak sürecin seyri olumlu ve olumsuz deneyimler yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle ortaöğretim ve lisans düzeyinde yaparak öğrenme yöntemi ile derslerin yürütüldüğü programlarda bu etkilerin göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu araştırmada salgın döneminde İçmimarlık programı öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecini nasıl geçirdikleri ve neler yaşadıkları konusuna odaklanılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle öğrencilerin uzaktan eğitim deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören ve hem yüz yüze eğitim deneyimi hem salgın öncesi dönemde yüz yüze eğitimi, hem uzaktan eğitimi hem de salgın dönemindeki yüz yüze eğitimi deneyimleyen İçmimarlık bölümü 3. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda üç bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmış ve üç uzman görüşü alınarak nihai haline getirilmiştir. Görüşmeler Zoom platformu üzerinden yapılmış ve ses kaydı alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninden yararlanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış ve analiz olgubilimsel analiz tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin de önerileri doğrultusunda karma eğitim modeli önerisi getirilmiştir. Evaluation of the Views of the Interior Architecture Undergraduate Program Faculty Members on the Education Process in the Covid-19 Epidemic Process ABSTRACT The Covid-19 Epidemic, which started to be seen in China in December 2019, has spread all over the world and has started to be seen in Turkey since March 2020. The epidemic has had effects on society from both social, economic and human aspects. Education programs have also taken their share from this process and entered the process of being carried out with significant changes. All levels of education, including pre-school, primary, secondary, undergraduate and postgraduate, have been affected by different aspects during the epidemic process. The use of different technologies has been expanded to ensure education continuity. However, the course of the process has led to positive and negative experiences. It is seen that these effects are at a level that cannot be ignored, especially in the programs where lessons are carried out with the learning by doing method at secondary education and undergraduate level., In this study, it was tried to focus on how the students of the Interior Architecture program spent the distance education process and what they experienced during the epidemic period. Therefore, it aims to examine the distance education experiences of students. The research was carried out with the 3rd grade students of the Interior Architecture Department, who were studying at Eskişehir Technical University and who had both face-to-face education experience, face-to-face education in the pre-epidemic period, and distance education and face-to-face education during the epidemic period. In line with the purpose, semi-structured interview questions consisting of three parts were prepared and finalized by taking the opinions of three experts. The interviews were made over the Zoom platform and audio recorded. In the research, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used. n the research, the data were collected through semi-structured interviews and the analysis was carried out with the phenomenological analysis technique. As a result, a mixed education model proposal was made in line with the suggestions of the students.