20. Yüzyıl Modern Dönem Konutları Üzerine Bir Değerlendirme: Antalya Sinan Mahallesi Örneği

 

ÖZET Modernizm akımı, 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye'de her alanda kendini göstermeye başlamıştır. Modernleşme döneminde Türk mimarları barınma ihtiyacını karşılayacak konut ve apartman mimarisinin üretimine yönlenmiş ve böylelikle dönemin yerel modernizminin temsil edildiği konut dokuları oluşmuştur. Türkiye’de konut gelişimi ile ilgili literatürde 1965 yılında çıkan Kat Mülkiyeti Yasası’na bir dönüm noktası olarak dikkat çekilmektedir. Yasadan öncesi ve sonrası konut yapılarının biçimlenişi farklılaşmaktadır. Yasadan önce inşa edilen konut yapıları modern Türk mimarisinin yansıtan nitelikli örneklerdendir. Günümüze dek gelen bu konut örnekleri kentin tarihi gelişiminde modern dönemin yerel temsilcileri olup korunmaları kent tarihi ve kimliği açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Antalya Sinan Mahallesi’nde günümüze dek varlığını sürdürebilen modern dönem örneklerine dikkat çekilerek, bu örneklerden biri olan ve hala işlevini sürdüren Yaşar Ağa Apartmanı’na odaklanılmıştır. Yapının ölçülü plan ve cephe çizimleri oluşturulmuş, fotoğraflarla desteklenerek belgeleme çalışması yapılmıştır. İnceleme sonucunda makale kapsamında ele alınan yapı örneklerinin, Antalya kentinin 20. yüzyıl modern dönem konut mimarisi örnekleri olarak korunması önerilmiş ve koruma konusunda toplumsal bilincin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. An Evaluation on 20th Century Modern Housing: Antalya Sinan Neighborhood Abstract The modernism movement, started to show itself in every field in Turkey with the proclamation of the Republic in 1923. During the modernization period, Turkish architects produced housing architecture. In the literature of housing development of Turkey ‘Property Ownership Law', which was issued in 1965, draws attention as a turning point. There are qualified examples reflecting modern Turkish architecture built before that law. These residential examples that have survived until today are local representatives of the modern period in the historical development of the city, and their protection is very important in terms of the history and identity of the city. In this study, attention has been drawn to the modern period examples that have survived to the present day in the Sinan District of Antalya. The focus is on Yaşar Ağa Apartment, which is one of these examples and still maintains its function. Documentation work was carried out with detailed photography and measured drawings. As a result of the examination, it was suggested that the buildings discussed in the article should be preserved as the 20th century modern period residential architecture samples of the city of Antalya and it was stated that social awareness should be created about protecting them.