Kent Kimliğine Bütüncül Bir Yaklaşım

 

Özet Küreselleşme kavramı, hem gelişmekte olan ülkeleri hem de üçüncü dünya ülkelerini hızla etkisi altına almakta ve toplumların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatlarını ve beraberinde içerisinde yaşadıkları kentleri de etkilemekte, biçimlendirmeye çalışmaktadır. Bu etkileşim plansız kentleşme süreci ile birbirine benzer yapıları ve kimliksizleşen kent dokusunu meydana getirmektedir. Bu durum kentlerin kendine özgü kimliklerine yansıyarak, farklı kent görünümleri yerine aynılaşan kent görünümlerini ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşme süreci ile hızlı ilerleyen değişim hareketi kentsel mekanları, kent dokusunu dolayısıyla da kentlerimizin kimliğini etkilemektedir. Kentlerin kendilerine has kimliklerine yansıyan bu değişim, kentlerin birbirleri arasında dikkat çeken farklılıklarının silinmesine neden olmaktadır. Oysa bir kentin diğer kentlerden ayrılarak okunabilmesi ve insanlar için anlamlı hale gelmesinin sağlanabilmesi oldukça önemlidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar kent kimliğinin korunması ve kente kimlik kazandırma konusunun giderek önem kazandığını göstermektedir. Bu çalışmada, kent kimliği açıklanarak kente kimlik kazandıran öğeler, kentsel mekanla olan ilişkisi kent kimliğinden hareketle incelenmiştir. Kente kimlik kazandıran örneklere yer verilmiş, bütüncül bir yaklaşımla Milenyum Park örneği özelinde değerlendirilmiştir. A Holistic Approach to Urban Identity Abstract The globalization is under the influence of developing countries and third world countries, and it affects and tries to shape the economic, social and cultural lives of societies and the cities they live in. This situation is reflected in the unique identities of the city, revealing similar city views instead of different city views. With the process of globalization, the rapidly progressing change movements, places of movement, urban weight in general, distribution of our cities. This change, which is reflected in the unique identities of cities, causes the differences between cities to be erased. However, it is very important for a city to be readable and meaningful to people by distinguishing it from other cities. Research conducted in recent years has led to the issue of protecting the city and giving it its identity to become increasingly important. Examples that give the city its identity are included and evaluated with a holistic approach, specifically the Millennium Park example.